a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Hukuki Bilgi

Yargıda Hedef Süre Nedir?

Mahkemelerin belirlenen süreler içerisinde davaları sonuçlandırmasını öngören ve Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması 3 Eylül 2018’de başladı yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması kapsamında, soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin belirlenen süreler önceden taraflara bildirilecek. Bakanlık, 220 soruşturma ve 1457 dava türü ile ilgili hedef süre belirledi. Adaletin en makul sürede sağlanması amaçlanan “hedef süre”yi tutturamayan hakim ve savcılar, UYAP üzerinden “kırmızı” uyarı alacak ve gecikme nedenine ilişkin izahat verecek. Türkiye’de yıllarca hatta yarım asır süren davalar bulunuyor. Her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngören, hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla...

Devamını Oku ...

Anonim Şirketler ve Kooperatiflerin Avukat Tutma Zorunluluğu

[vc_row triangle_shape="no" css=".vc_custom_1447334421347{border-top-width: 3px !important;border-top-color: #c18f59 !important;border-top-style: solid !important;}"] Avukatlık Kanunu ile bazı anonim şirketler ve kooperatiflere avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Kanunun 35. maddesine göre,  "Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler (esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler) ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.” Avukat bulundurmak zorunda olan şirketler ve kooperatiflerin avukatlara ödeyecekleri en az tutar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenir. 2 Ocak 2019 günü Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan (2019-2020 yılı için geçerli) Avukatlık...

Devamını Oku ...

Karşılıksız Çek Düzenleme

5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır. Karşılıksız çek şikayetinin fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılması gerekmektedir.  İcra ve İflas Kanunu 347. Maddesinde öngörülen üç aylık şikâyet süresi; şikayet hakkına sahip olan kişinin karşılıksız çek düzenleme suçunun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren başlayacak, ancak bu süre her durumda suça konu eylemin işlendiği tarihten itibaren bir yılı geçemeyecektir. Karşılıksız Çek suçundan dolayı açılan davalar İcra Mahkemesinde görülür. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının...

Devamını Oku ...

İnternet ve Telefon Üzerinden Dolandırıcılık

Gelişen teknoloji nedeni ile internet kullanımı son yıllarda hızla artmaktadır. İnternet, insanların hayatını kolaylaştırmakla birlikte kullanıcıların hayatını bir anda kâbusa çevirebilmektedir. İnternet dolandırıcıların da hayatını kolaylaştırmıştır. Artık dolandırıcılar silah zoru kullanmadan,  kap-kaç yapmadan, kredi kartı çalmadan insanların paralarını internet yoluyla ele geçirmektedirler. Bu işlemleri yaparken genelde insanların zaaflarından faydalanmaktadırlar. Türk Ceza Kanununa (TCK) göre dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak fiilidir. Türk Ceza Kanununa göre internet dolandırıcılığı “Nitelikli Dolandırıcılık” yöntemlerinden biridir. Tür Ceza Kanuna (TCK) göre bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık suçunun cezası, 4 yıldan...

Devamını Oku ...

Konkordato nedir?

Konkordato;  bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde de tanımlanabilir. Hukukumuzda İcra İflas Kanunu'nda düzenlenmiştir. İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir. İflasa tabi olan şirketler için borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden , merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında ise...

Devamını Oku ...

Belirsiz Alacak Davası nedir?

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][mkd_blockquote text="Belirsiz alacak ve tespit davası, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107. maddesiyle yeni bir dava türü olarak hukuk alanımıza girmiştir."][vc_column_text] 6100 sayılı Kanunun 107. maddesine göre, "(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. (3) Ayrıca, kısmi eda...

Devamını Oku ...

Dava Çeşitleri

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][mkd_blockquote text="Özel Hukuk alanındaki dava türleri, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İkinci Kısım Birinci Bölümünde 105 ile 113. maddeleri arasında düzenlemektedir."][vc_column_text]Eda davası Madde 105- (1) Eda davası yoluyla mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkum edilmesi talep edilir. Tespit davası Madde 106- (1) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. (2) Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. (3) Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz. Belirsiz alacak ve tespit davası Madde 107- (1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini...

Devamını Oku ...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur. Bireysel başvuru nasıl yapılır? Bireysel başvuru, 6216 sayılı Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde (İçtüzük) gösterilen kurallara uygun şekilde ve resmî dilde yapılır. Bireysel başvuru ne kadar süre içinde yapılmalıdır? Bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten,  başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Anayasa Mahkemesi hangi kararları alabilir?  İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan  kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi...

Devamını Oku ...

Sosyal Medya ve Hukuk

Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan verilerin basit, anlık ve iki taraflı olarak paylaşılmasını sağlayan medya türüdür. İnternet kullanımının artması ve sosyal medya platformlarının insanlar tarafından yaygın bir biçimde kullanılması ile birlikte sanal ortamda işlenen suçlarda da büyük oranda artış olmuştur. Sosyal medya üzerinden işlenen ve sıklıkla karşılaşılan suç tipleri şunlardır: Haberleşmenin Engellenmesi (TCK Md. 124), Dolandırıcılık (TCK Md. 157) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK Md. 132), Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Md. 133), Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Md. 134), Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK Md. 135), Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Md. 136, 137), Bilişim...

Devamını Oku ...

Uzlaşma

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Uzlaştırma, bağımsız ve objektif üçüncü bir kişinin, uyuşmazlığın taraflarına, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup onların bu çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir.Uzlaşma sonucunda  mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılaması sona erer. Uzlaşma ancak kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda mümkündür. Bu suçlar şunlardır: • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç) • Kasten yaralama suçu (üçüncü fıkrası hariç, TCK madde 86; madde 88), • Taksirle yaralama (TCK madde 89), • Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116), •...

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz