a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Faaliyet Alanları

Alacak Takip İşlemleri

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ödememesi halinde, alacaklının, alacağını devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı işlemdir. İcra işlemleri, İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. İcra takipleri ilamlı takip ve ilamsız takip olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra işlemidir. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra işlemidir. Kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilir. İlamlı İcra Bir dava sonucunda, mahkemece verilen kararı gösteren resmi belgeye ilam, bu ilama dayalı olarak başlatılan icra takiplerine ise ilamlı icra adı verilir. İlamlı icra...

Devamını Oku ...

İdare ve Vergi Hukuku Davaları

İdari Dava Nedir? Devlet kurumları tarafından yapılan işlemlere karşı dava açılan davalara İdari Dava denir. İdari davalarda mahkemelerce idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da görülür. İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir . İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülen davalar dışındaki tüm iptal davaları (bir idari işlemin hukuka aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi talebiyle açılan idari davalar) ve tam yargı davalarında  (idari işlem veya eylemler nedeniyle zarar görenlerin idare aleyhine açtıkları tazminat davaları) yargılama yapar. Vergi...

Devamını Oku ...

Ceza Hukuku Davaları

Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalı olup; Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza genel hukuku normları, suç kavramının tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı hafifleten ve ortadan kaldıran sebepleri düzenler. Ceza özel hukuku normları ise, suç sayılan eylemleri teker teker belirterek, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları düzenler. Ceza Hukukunda hazırlık soruşturması ve ceza yargılamasının yöntemini düzenleyen hukuk dalına ise “Ceza Muhakemesi Hukuku” denir. Aşağıdaki mahkeme ve dairelerde görülen davalar CEZA DAVALARI olarak adlandırılır. Ceza hukuku alanındaki sorunlar ve davalar şunlardır: Şikayet ve suç...

Devamını Oku ...

Özel Hukuk Davaları

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanına Özel Hukuk denir.  Türkiye’de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukta, devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım aşamasında bu hukuka müdahale eder (bireyin yargıya başvurması gibi). Ancak, devlet, eğer kamu kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde, birey gibi özel hukuka tabi olur. Devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de özel hukuk alanına girebilir (kiralar, bankalar). “Özel Hukuk Davaları” kavramını, hukuk mahkemelerinde görülen davalar için kullanırız. Boşanma davaları, tazminat davaları, alacak davaları, tapu iptali ve tescil davaları, el atmanın önlenmesi davaları,...

Devamını Oku ...

Hukuki Danışma Hizmetleri

Kişi veya kurumların hak ve ilişkilerini düzenleyen kurallarının çok kapsamlı olması nedeni ile uzman bir kişiye danışma ihtiyacını doğurmaktadır. Kişiler ve kurumlar, hukuki danışma yoluna başvurmak sureti ile hukuki açıdan zarar görmeme ya da zararı en aza indirme imkanı elde edebilirler. Hukuki danışma hizmeti iki türlü olarak verilebilmektedir: Hukuki açıdan zarar görmeden önce başvurulan Önleyici Danışmanlık Hizmeti Hukuki açıdan zarar gördükten sonra başvurulan Giderici Danışmanlık Hizmeti Orhan Avukatlık Bürosu'nun temel hedefi, öncelikle hukuki sorunların ortaya çıkmasını önleme amaçlı hukuki danışmanlık, mevcut hukuki sorunların çözümünün sağlanması için ise avukatlık hizmeti vermek, hukuki danışmanlığını yaptığımız kişi ve kuruluşları karşılaştıkları hukuki ihtilaflarda en hızlı, en...

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz