a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Avukat Hakan Orhan
Trabzon Barosu Avukatı
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
 > Davalar (Sayfa 3)

Tazminat Davaları

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Tazminat Nedir? Tazminat Davası, maddi veya manevi bir zararın oluşması karşısında işbu zararın giderilmesi için zarar verene karşı açılan davadır. Tazminat; zarar görene, zarar verenin ödemesi gereken bedeldir.  Hukuk alanında çok geniş uygulaması olan hukuk dalına ise Tazminat Hukuku adı verilmektedir. Tazminat Türleri : Manevi Tazminat : Kişilik hakları ihlali sebebiyle uğranılan zararın tazmini  için ödenen bedel. Maddi Tazminat : Zarar veren bir davranış nedeni ile  kişi veya kurumların mal varlığında yaşanan eksilmeyi telafi etmek amacıyla ödenen bedel Tazminat davası; uğradığı fiilden dolayı maddi veya manevi zarar gören tarafından, zarara sebebiyet veren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılır. Hizmet Verdiğimiz Tazminat Hukuku Alanları İş...

Devamını Oku ...

Velayet ve Vesayet Davaları

Velayet Nedir? Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki kanundan doğan eğitim, terbiye, temsil hak ve yetkisidir. TMK.335.md.sine göre ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Evlilik devam ettiği sürece; ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Ana ve baba evli değilse; velayet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet...

Devamını Oku ...

Ticaret Hukuku Davaları

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler ve şirketler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır (6102 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır. Ticaret hukukunun genel kavramları; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Ticari Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir. Ticari Sözleşmelerin Tanzimi Şirket Birleşmeleri...

Devamını Oku ...

İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar

Alacak (Kira Alacağı) Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi Borçtan Kurtulma Davası Haczedilemezlik Şikayeti Hisseli Malın Satış Şekli İcra Emrine İtiraz İcra Takibine İtiraz İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) İcra Takibine İtirazın Kaldırılması İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi İhalenin Feshi İhtiyati Haczin Kaldırılması İmzaya İtiraz İstihkak Davaları İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) dir İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) İtiraz İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Kambiyo Hukuku Şikayeti Kıymet Takdirine İtiraz Kiralananın Tahliyesi(İcra) Konkordato Meskeniyet İddiası Rehnin Kaldırılması Talebi Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz Şikayet Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) - Harca Tabi Degil Takas Mahsup Talebi Takibin Taliki Veya İptali Tanıma ve Tenfiz Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Yargılanmanın Yenilenmesi Yetki İtirazı...

Devamını Oku ...

Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar

Tüketici Yasasından Kaynaklanan Alacak Davaları Abone Sözleşmesi Kaynaklı Alacak Davaları Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar Tüketici Yasasından Kaynaklanan İstirdat Davaları Tüketici Yasasından Kaynaklanan İtirazın iptali Davası İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Kredi Verence Açılan Kredi Kartı davaları Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi davası Menfi Tespit davaları Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) Promosyon davaları Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış davası Satıcının Açtığı itirazın iptali davası Satıcının Açtığı Menfi Tespit davaları Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı Tapu İptali Ve Tescil davaları Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) Tazminat davaları Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Tespit...

Devamını Oku ...

Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülen Davalar

Alacak Davaları Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) Alacak (Kooperatif Yön. ve Den. Kurulu...

Devamını Oku ...

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma işlemi yapılmaksızın , usul ve esaslara uyulmadan, bedeli peşin ödenmeden el koyma suretiyle, taşınmaz malikinin gayrimenkul üzerindeki fiili kullanım hakkının idare tarafından engellenmesi demektir. İdarenin kamulaştırma kararı olmadan taşınmaza fiilen el koyması fiili el atma demektir. Hukuki el atma ise idarece yapılan imar planlarının uygulanmaması ve kamulaştırma yapılmaması sonucu taşınmaza müdahale edilmesi ve mülkiyet haklarının engellenmesi demektir. Örneğin özel bir mülkiyete konu bir taşınmazın imar planına yeşil alan, okul yeri v.b. olarak işlenmesine rağmen kamulaştırılmaması durumunda mülk sahibinin hakları zedelenmektedir. 2942 sayılı kanununun geçici 6. maddesinin 10. fıkrasına göre fiili el atma davalarında Asliye Hukuk Mahkemesi, hukuki el...

Devamını Oku ...

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma, özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların, tamamına yada bir kısmına, devlete ait kurum ve kuruluşlarca, kamu yararı ilkesi ve kanunda öngörülen esas ve usuller çerçevesinde, el konulması işlemidir. Yetkili idare kamu yararı var ise gerekli gördüğü taşınmazları kamulaştırabilir. Kamulaştırma Süreci Kamulaştırma yapmak isteyen kurum kamu yararı kararı aldıktan sonra tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak taşınmazın üzerine kamulaştırma şerhi konulmasını talep eder. Taşınmazın değerini tespit etmesi için kıymet takdir komisyonu, pazarlıkla satın almak üzere de uzlaşma komisyonu oluşturulur. Taşınmazın malikleri ile  yürütülen pazarlık görüşmeleri sonuçsuz kalır ise idare mahkemeye başvurur. Kısaca kamulaştırma davası olarak adlandırılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açar. Kamulaştırma Türleri Acele...

Devamını Oku ...

Kadastro Davaları

Kadastro Nedir ? Kadastro; ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarının, arazi ve harita üzerinde belirlenerek hukuki durumlarının tespit edilmesi sonucunda Türk Medeni Yasası uyarınca tapu siciline tescil edilmesi ve hak sahiplerine tapu belgelerinin verilmesi işleminin bütünüdür. Ülkemizde yapılan veya halen yapılmakta olan kadastro çalışmaları sonucunda birçok hukuki ihtilaf meydana gelmektedir. Bu alanda en sık karşılaşılan sorun kadastro tespiti esnasında taşınmazların bir başkası (genellikle komşu yahut husumetli akraba) üzerine tapuda tescil edilmesidir. Hak sahiplerinin arazinin bulunduğu yerlerde yaşamamaları, yurt dışında olmaları gibi sebepler bu sorunları daha da artırmaktadır. 1- Kadastro Tespitine İtiraz Davası (Kadastro Kanunu 10.md) Kadastro tespitinden sonra, tespit sonuçları askıya asılmak suretiyle ilan...

Devamını Oku ...

Nüfus Davaları

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası nüfusta yanlış olarak alınmış kaydın düzeltilmesi amacıyla açılacak olan davadır. Nüfus kayıtlarındaki eksiklikler yada kayıtların tutulmasında yapılan hatalar sebebiyle nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi dava yoluyla mümkündür. Bu davalar ancak hukuki bir yarar olduğunda açılabilmektedir. Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar aşağıda belirtilmiştir: Uygulamada en çok rastlanan Nüfus Davaları: Nüfus Kaydının İptali Davası, nüfus kaydından kaldırılması gereken kayıtlar için açılan dava türüdür. İsim ve Soyadı Değiştirme davası, haklı bir sebebin varlığı halinde isim ve soyadı değiştirme, yeni bir ad alma yahut kullanıyor olduğu isme yeni bir ekleme yapma amacıyla açılacak davadır. Yaş Düzeltme Davası, nüfus kayıtlarında yer alan...

Devamını Oku ...