a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Avukat Hakan Orhan
Trabzon Barosu Avukatı
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
 > Davalar (Sayfa 2)

Bilişim Hukuku Davaları

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. HİZMET VERDİĞİMİZ BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI Alan adı uyuşmazlıklarından doğan davalar, Erişim engelleme kararları, Web sitelerinin içeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması, İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları, Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları, Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları, Banka ve kredi kartların kötüye kullanılması suçu, Diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları. Mesafeli alım-satım sözleşmeleri, Kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı...

Devamını Oku ...

Fikri ve Sınai Haklar Davaları

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır.Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. HİZMET VERDİĞİMİZ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAVALARI Marka davaları Patent Davaları Eser sahibinin tespiti davası, Saldırının Men’i  davaları Tecavüzün Ref’i davaları, Manevi Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları Mali Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları Bağlantılı Haklara...

Devamını Oku ...

Türk Tabipler Birliği Etik İlkelerinin 13. Maddesine göre Malpraktis yani hekimliğin kötü uygulanması hali, “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Hukuku, sağlık hizmetini sunan gerçek veya tüzel kişiler ile hizmeti sunan diğer kişileri denetlemekle görevli sorumlu en üst düzey kurum olan devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumunda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren hukuk dalıdır. Malpraktis davaları ...

Devamını Oku ...

Spor Hukuku Davaları

Spor Hukuku, sporun sujeleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne, spor ahlakı ve ve hukukun genel ilkeleri çerçevesinde çözüm arayan hukuk dalıdır. Profesyonel sporcu sözleşmelerinin düzenlenmesi Disiplin Hukuku meseleleri 6222 sayılı yasadan kaynaklanan davalar Sporcu transferinden doğan davalar Sporcu sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve alacak davaları Spor Kazalarından doğan hallerde tarafların temsili Dopingle ilgili yetkili birimlere itiraz ...

Devamını Oku ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları

İş hukukunu işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür İş hukuku, işçi haklarını, çalışma koşullarını, işçi ücretlerini, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkilerini düzenler. İş hukukunu bireysel ve toplu iş hukuku şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Bireysel iş hukuku işçilerin işverenler ile ilişkilerini düzenlerken, toplu iş hukuku ise işçi ve işverenlerin oluşturdukları sendikalar  arasındaki ilişkileri düzenlenmektedir. İş uyuşmazlığı, işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine bağlı olarak iş ilişkisi sebebi ile çıkan uyuşmazlıktır. Bir ya da birden çok işçi ile işveren arasında ortaya çıkan iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık, bireysel iş uyuşmazlığıdır. İşçilerin kollektif hakları ile, sendikal örgütlenme, toplu...

Devamını Oku ...

Sigorta Hukuku Davaları

Sigorta Hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. Sigorta Poliçeleri ile ilgili alacak ve tazminat talepleri Mesleki Sorumluluk Sigortaları Davaları İş Kazaları Sigortaları Davaları Yönetim kurulu üyelerinin sigorta sorunları, Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları, Can Kaybından doğan sigorta davaları Yangından...

Devamını Oku ...

Tüketici Hukuku Davaları

Tüketici Hukuku, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri alan ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendiren ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tüketici Hukukunda Danışma Niteliğinde Hizmet Tüketici Hukuku mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda müvekkilleri bilgilendirme  Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması Bayilik ve distribütörlük ilişkileri Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi Tüketici Hukuku Davalarında Avukatlık Hizmeti Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi Banka Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Sözleşmelerinden doğan Davalar Ayıplı...

Devamını Oku ...

İcra-İflas Hukuku Davaları

İcra ve İflas Hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Fatura, çek, senet ve diğer alacakların icra takibi, Kiralanan taşınmazların tahliyesi İflas talep edilmesi İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması, İhtiyati haciz kararı alınması, İtirazın iptali davaları, İtirazın kaldırılması davaları, Menfi tespit davaları, İstihkak davaları, İflas davaları, Konkordato davaları ...

Devamını Oku ...

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Eski adıyla izale-i şüyu ve yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davaları, paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak halinde) ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar/ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı bir dava türüdür. Birden çok kimsenin taşınır veya taşınmaz nitelikteki aynı eşya üzerinde maddi şekilde bölünmemiş paylara malik olmalarına imkân veren mülkiyet türü, paylı mülkiyettir. (Müşterek Mülkiyet) Elbirliği Mülkiyeti : Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olma durumudur.(İştirak Halinde Mülkiyet) Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri, müştereken malik olduğu malın paylaşılması suretiyle payının kendisine verilmesini her zaman isteyebilir. Ortaklığın...

Devamını Oku ...

El Atmanın Önlenmesi ve Ecr-i Misil Davası

Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını kullanmasının önüne geçilmesine el atma (müdahale) denir. Bu durumun sona erdirilmesi için taşınmaz maliki tarafından açılan davaya El atmanın önlenmesi davası (müdahalenin men’i) davası denir. El atmanın önlenmesi davasının konusu çok geniş kapsamlıdır. Malikin rızası dışında yapılan tüm müdahaleler bu davanın konusu sayılabilir. Devlet organları tarafından yapılan fiili ve hukuki el atmalarda KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA söz konusu olur. El atma durumunda mülkiyet hakkının kullanılmasına engel olunmaktadır. Bu gibi durumlarda malikin tazminat talep etme hakkı mevcuttur. El atma nedeni ile bir kimse maddi ve manevi zarara uğruyor ise bunun tazmin edilmesini davalı taraftan isteyebilecektir. Haksız müdahale ile müdahalede bulunan...

Devamını Oku ...