a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

İş Mahkemesi Davaları

İş ve Sosyal Hukuku davaları aşağıda sıralanmıştır. İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davaları Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davaları Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davaları Sendika Genel Kurul Kararının İptali Grev Oylamasına İtiraz Grevin Durdurulması Hakem Tayini Hakemin Reddi İstirdat Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraz Hizmetlerin Birleştirilmesi Talebi İstatistiğe İtiraz İş Kolunun Tespiti İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak Davaları İş Kazasının Niteliğinin Belirlenmesi Talebi Kurum İşleminin İptali Talebi Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım Talebi Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat Talebi Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili Talebi Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat Talebi Sendika Üyeliğinin Tespiti Talebi Sendika Yetkisinin Tespiti Talebi Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz  Talebi Sendikanın Kapatılması Talebi Sendikaya Kayyum Tayini Talebi Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talebi Sigortalının...

Devamını Oku ...

Fikir ve Sınai Haklar Mahkemesi Davaları

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini Coğrafi İşaret Davaları Marka Davaları Endüstriyel Tasarım Davaları Entegre Devre Topografyaları Davaları Faydalı Model Belgesi Davaları Fikir ve Sanat Eseri Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat Davaları Patent Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinin Sözleşmenin Uyarlanması Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti Yargılanmanın Yenilenmesi Yeni Bitki Çeşitleri Davaları 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davaları Hakem Tayini Hakemin Reddi...

Devamını Oku ...

Tüketici Mahkemesi Davaları

Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar Tanıma ve Tenfiz Tapu İptali ve Tescil Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) Tazminat Davaları Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Tespit Davaları Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesi Kaynaklı Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış Kaynaklı Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı Kaynaklı Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi Kaynaklı Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi Kaynaklı Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan Tüketiciyi Koruma Kanunu Kaynaklı (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklı) Tüketiciyi Koruma Kanunu Kaynaklı (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı) Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli Yargılanmanın Yenilenmesi 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit...

Devamını Oku ...

İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar Alacak (Kira Alacağı) Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi Borçtan Kurtulma Davası Haczedilemezlik Şikayeti Hisseli Malın Satış Şekli İcra Emrine İtiraz İcra Takibine İtiraz İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) İcra Takibine İtirazın Kaldırılması İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi İhalenin Feshi İhtiyati Haczin Kaldırılması İmzaya İtiraz İstihkak Davaları İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) dir İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) İtiraz İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Kambiyo Hukuku Şikayeti Kıymet Takdirine İtiraz Kiralananın Tahliyesi(İcra) Konkordato Meskeniyet İddiası Rehnin Kaldırılması Talebi Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz Şikayet Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) - Harca Tabi Degil Takas Mahsup Talebi Takibin Taliki Veya İptali Tanıma Ve Tenfiz Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Yargılanmanın Yenilenmesi Yetki İtirazı...

Devamını Oku ...

Kadastro Mahkemesi Davaları

Kadastro Mahkemesinde Görülen Davalar Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) Kamulaştırma Davaları Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli) Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli) Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli) Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar Orman Davaları Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) Tanıma ve Tenfiz Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) Zilyetliğin Tespiti ve Korunması (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)...

Devamını Oku ...

Ticaret Mahkemesi Davaları

Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülen Davalar Alacak Davaları Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) Alacak (Kooperatif...

Devamını Oku ...

Tanıma ve Tenfiz Davası

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Uygulanması Yabancı yargı organlarınca tesis edilen kararların başka bir ülkede hukuki sonuç doğurması ise ancak o ülke makamlarınca tanıma ve tenfiz prosedürü işletildikten sonra mümkün olmaktadır. Yabancı devlet mahkemesi tarafından verilen mahkeme kararlarının Türkiye'de uygulanabilmesi için tanıma ve tenfiz sürecinden geçmesi gerekir. Mahkeme kararları kural olarak sadece verildikleri ülkede hüküm ve sonuç doğururlar. Bu durum devletlerin yargı egemenliği ve bağımsızlığının bir göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir devlet, ülkesinde başka devlet organlarının, kendi organlarının icra ettiği bu faaliyetlere karışmasına ve katılmasına izin vermez. Kural olarak tanıma ve tenfiz açılacak ayrı bir dava ile gerçekleştirilebilir.Bu davalar (tanıma veya tenfiz davası) sonucu tanıma veya tenfiz...

Devamını Oku ...

Mal Paylaşımı Davaları

Mal rejimi tasfiyesinden doğan alacak davaları: Türk Medeni Kanunu'na göre, eşler arasında evlilik öncesi sözleşme yapılmamış veya yasal mal rejimi dışındaki bir mal rejimi benimsenmemişse kanun gereği Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi hükümleri geçerlidir. Evlilik birliği herhangi bir nedenle (ölüm, boşanma vb.) sona erdiğinde mal rejimi de sona erer. Mal paylaşımı davalarının görülebilmesi için, evlilik birliğinin sona ermesi (yani boşanma kararının kesinleşmesi) gerekir. Boşanma davasının devam ettiği (derdest olduğu) sırada açılan mal paylaşımına ilişkin davalarda boşanma davasının sonucu beklenir. 4721 sayılı yeni Medeni Kanun’un yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihinden itibaren “Edinilmiş Mallara Katılma” rejimi yasal mal rejimi haline gelmiştir. 01.01.2002 tarihine kadar evlilik birliği içinde edinilmiş...

Devamını Oku ...

Kat Mülkiyeti Hukuku Davaları

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre tamamlanmış yapıların belli bölümlerinin üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denmektedir. Bu konudaki kuralların oluşturduğu bütüne ise Kat Mülkiyeti Hukuku denir. Kat Mülkiyeti Hukuku’nda düzenlenen konulardan biri de kat maliklerinin birbirleriyle olan ilişkileridir. Bir binada birlikte yaşayan kişilerin ilişkilerinde de bazı kurallara ihtiyaç vardır ve bu hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bu kanun 1965 yılında yürürlüğe girmiş, ancak birçok değişikliğe maruz kalmıştır. Bir binada birlikte yaşamanın getirdiği haklar ve sorumluluklar bu kanunda düzenlenen konular arasındadır. Kat maliklerinden veya kiracılardan herhangi biri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen kurallara uymazsa; diğer kat maliklerinden biri veya yönetici, anagayrimenkulün...

Devamını Oku ...

Kira Hukuku Davaları

Kira hukuku, Borçlar hukukumuzun bir parçası olup, yeni borçlar kanunumuzda düzenlenmiştir. Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Türk Borçlar Kanununun 299 vd. maddelerinde kira sözleşmesine ilişkin öncelikle genel hükümler düzenlenmiş, ardından ikinci ayrımda  konut ve çatılı  işyeri kiralarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. TAHLİYE SEBEPLERİ Konut ve İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Yeni Malikin Konut veya İşyeri  Gereksinimi Sebebiyle Tahliye Kiralananın yeniden inşa veya imarı sebebiyle tahliye Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdü İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Konutunun Varlığı Sebebiyle Tahliye Temerrüt Nedeniyle Tahliye Sözleşmeye...

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz