a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Hukuki Bilgi  > İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, işveren tarafından iş akdi feshedilen ancak bu feshin geçersiz olduğunu düşünen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davadır.

İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Şartlar:

İşe iade davası, iş sözleşmesi geçersiz bir nedenle sonlandırılan işçi tarafından açılabilir. İşverenin bu davayı açma hakkı bulunmamaktadır.İşe iade davası açabilme şartları şunlardır.

 • İşyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olmalıdır. Bu sayı belirlenirken sadece, işe iade davası açan işçinin çalıştığı işyeri değil, eğer varsa işverenin aynı işkolunda başkaca işyerleri de hesaba katılır.
 • İşçi işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır.  6 aylık kıdem hesaplanırken işçinin, aynı işverenin tüm işyerlerinde geçirdiği süreler hesaba katılır. (Yer altında çalışan işçiler için 6 aylık kıdem aranmaz).
 • İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır.
 • İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin işe iade davası açma hakkı yoktur.
 • İş sözleşmesinin feshi geçerli bir sebebe dayanmıyorsa, işe iade hakkı söz konusu olur. İş akdini sona erdirmek isteyen işveren, geçerli bir sebep ileri sürmelidir. Geçerli sebep, kanunun belirlediği haklı sebepler kadar ağır olmamakla birlikte, işçinin çalışmasını ve işyerinin devamını etkileyen sebeplerdir.

İşe İade Davası Açabilmek İçin Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanmaması Gerekir:

Hangi sebeplerin geçerli sebep olarak kabul edileceği mahkeme kararları ile belirlenecektir. İçtihatlara bakarak aşağıda belirtilen sebepleri geçerli sebep olarak sayabiliriz. Bu listedeki sebeplerin artırılabilmesi mümkündür.

 • İşçinin beklenenden, iş arkadaşlarından daha az verimle çalışması,
 • İş sözleşmesi kurulurken beyan ettiği özellikleri işine yansıtamaması,
 • Öğrenme arzusunun bulunmaması,
 • Haklı neden sayılamasa da sık sık demirbaşa zarar verme,
 • Müsrif davranışlar içerisine girmek,
 • Sık sık işe geç gelmek,
 • Sık sık tartışma yaratmak,
 • Piyasanın daralması, taleplerin azalması,
 • Ekonomik kriz,
 • İşyerinin daraltılması,
 • Bazı bölümlerin kaldırılması

gibi sebepler. Şüphesiz ki bu ve benzeri sebepler, gerçeği yansıtan, ispatı mümkün olan sebepler olmalıdır.

İş Akdinin Feshi Son Çare Olmalıdır:

İş akdini fesh eden işveren, elinden gelen tüm iyiniyetle davranmalı ve çözüm yolları aramalıdır. Eğer tüm çabalara rağmen iş akdinin devam etmesi mümkün olmuyorsa, iş akdi fesh edilebilir. Örneğin, işçinin çalışabileceği başka bölümler varken, fazla çalışma yapılırken, yeni iş sözleşmeleri yapılırken, mevcut işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi feshin son çare olması ilkesine aykırıdır.

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz