a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Avukat Hakan Orhan
Trabzon Barosu Avukatı
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:97 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
 > Makaleler tarafından gönderildi admin (Sayfa 9)

Yargılama Masrafları

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, Hukuk mahkemeleri olarak nitelendirilen Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Aile , İş, Ticaret ve diğer hukuk mahkemelerinde dava açıldığı sırada yargılama giderlerinin tamamı dava açılışı esnasında peşin olarak ödenmektedir. Dava açılırken; a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı ile birlikte ulaşım gideri, ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için...

Devamını Oku ...

Boşanma Davaları için Vekalet

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, yine eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açacağı BOŞANMA  davaları ile ilgili keza sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan...

Devamını Oku ...

Genel Avukat Vekaleti

Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, ilgili sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış veya açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılmış ve açılacak davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine,...

Devamını Oku ...

Tanıma-Tenfiz Davası için Vekalet

Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, yine eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açtığı veya açacağı BOŞANMA,  davaları ile ilgili yine Türkiye dışında başka ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma davaları ile diğer her türlü davaların kararlarının TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile  sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi...

Devamını Oku ...

Vekalet çıkarmak için gerekli bilgiler

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Sizin adınıza dava takibi yapabilmemiz için vekaletname çıkarmanız gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri yurt içinde Noterliklere, yurt dışında Türk konsolosluklarına vererek bize vekalet verebilirsiniz.         Av.Hakan ORHAN   Baro ve Sicil No : Trabzon Barosu - 448   Vergi Dairesi-TC No : Hızırbey Vergi Dairesi (Büromuza sorunuz)   Adres : İnönü Cd. Avukatlar İşhanı No:97 Kat : 4/7 ORTAHİSAR-TRABZON   Av.Gülsüm YILDIZ   Baro ve Sicil no : Trabzon Barosu - 1136   TC Kimlik No :  (Büromuza sorunuz) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

Devamını Oku ...

Avukat hangi yetkilere sahiptir?

Kanunda aksi öngörülmedikçe, kural olarak, vekil (avukat) işin gerektirdiği tüm yetkilere sahiptir. Avukatın bazı işlemleri yapabilmesi için vekaletname ile özel yetki verilmesi gerekir. Hangi hususlarda özel yetki verilmesi gerektiği ise HMK 74. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; "Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra...

Devamını Oku ...

Avukat Vekaleti Nedir? Nasıl Çıkartılır?

Şahsınız ve şirketiniz adınıza iş yapabilmemiz, dava ve takiplerde sizi temsil edebilmemiz için bize VEKALET vermeniz gerekmektedir. Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine dair yazılı bir belgedir. Bize vekalet çıkarmanız için gereken bilgiler "Vekalet çıkarmak için gerekli bilgiler" başlığı altındadır. Bu bilgilerle herhangi bir notere (yurt dışında elçilik ve konsolosluklara) giderek büromuz avukatlarını vekil tayin edebilirsiniz. Davaya vekâlet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 71-83 maddelerinde düzenlenmiştir. Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna...

Devamını Oku ...

Hukuki Danışma Hizmetleri

Kişi veya kurumların hak ve ilişkilerini düzenleyen kurallarının çok kapsamlı olması nedeni ile uzman bir kişiye danışma ihtiyacını doğurmaktadır. Kişiler ve kurumlar, hukuki danışma yoluna başvurmak sureti ile hukuki açıdan zarar görmeme ya da zararı en aza indirme imkanı elde edebilirler. Hukuki danışma hizmeti iki türlü olarak verilebilmektedir: Hukuki açıdan zarar görmeden önce başvurulan Önleyici Danışmanlık Hizmeti Hukuki açıdan zarar gördükten sonra başvurulan Giderici Danışmanlık Hizmeti Orhan Avukatlık Bürosu'nun temel hedefi, öncelikle hukuki sorunların ortaya çıkmasını önleme amaçlı hukuki danışmanlık, mevcut hukuki sorunların çözümünün sağlanması için ise avukatlık hizmeti vermek, hukuki danışmanlığını yaptığımız kişi ve kuruluşları karşılaştıkları hukuki ihtilaflarda en hızlı, en...

Devamını Oku ...

Tapu ve Kadastro Davaları 

Tapu ve Kadastro Davaları (Gayrimenkul) Eşya hukuku, kişilerin (gerçek veya tüzel kişi) eşya üzerindeki hâkimiyet ve diğer hakları dolayısı ile ortaya çıkan hususları düzenleyen medenî hukuk dalıdır. Gayrimenkul davaları Türkiye’de en sık görülen dava türleri arasında yer almaktadır. Bunlarında başında ise ise tapu tescil ve tapu iptal davaları gelmektedir. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Ödenen Paranın İadesi Davaları Şufa ( önalım) Davaları Kamulaştırma (İstimlak) Bedelinin Tespiti Davaları Kamulaştırma İşleminin İptali Davaları (İdare Hukuku) Kamulaştırmasız El Atma Davaları Muvazaa nedeniyle Tapu İptali ve Tesçil Davaları Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davaları Elatmanın Önlenmesi - Ecrimisil Davaları Geçit Hakkı Davaları İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)...

Devamını Oku ...