a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Avukat Hakan Orhan
Trabzon Barosu Avukatı
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:97 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
 > Makaleler tarafından gönderildi admin (Sayfa 7)

Nüfus Davaları

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası nüfusta yanlış olarak alınmış kaydın düzeltilmesi amacıyla açılacak olan davadır. Nüfus kayıtlarındaki eksiklikler yada kayıtların tutulmasında yapılan hatalar sebebiyle nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi dava yoluyla mümkündür. Bu davalar ancak hukuki bir yarar olduğunda açılabilmektedir. Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar aşağıda belirtilmiştir: Uygulamada en çok rastlanan Nüfus Davaları: Nüfus Kaydının İptali Davası, nüfus kaydından kaldırılması gereken kayıtlar için açılan dava türüdür. İsim ve Soyadı Değiştirme davası, haklı bir sebebin varlığı halinde isim ve soyadı değiştirme, yeni bir ad alma yahut kullanıyor olduğu isme yeni bir ekleme yapma amacıyla açılacak davadır. Yaş Düzeltme Davası, nüfus kayıtlarında yer alan...

Devamını Oku ...

Komşuluk Hukuku Davaları

Komşuluk hukuku, Türk Medeni Kanununa göre, birbirine komşu olan taşınmaz maliklerinin birbirine karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk kuralları bütünüdür." Komşuluk hukuku kurallarının bir bölümü özel hukuk, bir bölümü de kamu hukuku alanına girmektedir. Özel hukuk alanındaki komşuluk hukuku kuralları hemen bütünüyle Türk Medeni Kanunu’nun ayni haklar bölümünde yer almaktadır. Komşuluk Hukuku gereğince yükümlülükler üç başlık altında toplanır. 1) Mülkiyet hakkından doğan bazı yetkileri kullanmama yükümlülüğü, 2) Katlanma yükümlülüğü, 3) Bazı edimlerde bulunma yükümlülüğü. Kamu hukuku alanındaki komşuluk huku­ku kuralları büyük ölçüde idare hukuku mevzuatında öngörülmüştür. Bunlardan en önemlileri Çevre Kanunu ve İmar Kanunu’ dur. Komşuluk hukukundan kaynaklanan elatmanın önlenmesi, Taşkın İnşaat Davaları Eski hale getirme Davaları Tazminat Davaları ...

Devamını Oku ...

Miras Hukuku Davaları

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Uygulamada en çok rastlanan Miras Hukuku meseleleri, Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Çıkarılması işlemi ile muris muvazaası davalarıdır. Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi, ölen kişilerin mirasçılarını ve pay oranlarını gösteren bir belgedir. Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesi yada noter tarafından düzenlenir. Muris muvazaası, bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış...

Devamını Oku ...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur. Bireysel başvuru nasıl yapılır? Bireysel başvuru, 6216 sayılı Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde (İçtüzük) gösterilen kurallara uygun şekilde ve resmî dilde yapılır. Bireysel başvuru ne kadar süre içinde yapılmalıdır? Bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten,  başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Anayasa Mahkemesi hangi kararları alabilir?  İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan  kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi...

Devamını Oku ...

Sosyal Medya ve Hukuk

Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan verilerin basit, anlık ve iki taraflı olarak paylaşılmasını sağlayan medya türüdür. İnternet kullanımının artması ve sosyal medya platformlarının insanlar tarafından yaygın bir biçimde kullanılması ile birlikte sanal ortamda işlenen suçlarda da büyük oranda artış olmuştur. Sosyal medya üzerinden işlenen ve sıklıkla karşılaşılan suç tipleri şunlardır: Haberleşmenin Engellenmesi (TCK Md. 124), Dolandırıcılık (TCK Md. 157) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK Md. 132), Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Md. 133), Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Md. 134), Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK Md. 135), Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Md. 136, 137), Bilişim...

Devamını Oku ...

Uzlaşma

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Uzlaştırma, bağımsız ve objektif üçüncü bir kişinin, uyuşmazlığın taraflarına, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup onların bu çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir.Uzlaşma sonucunda  mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılaması sona erer. Uzlaşma ancak kanunda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda mümkündür. Bu suçlar şunlardır: • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç) • Kasten yaralama suçu (üçüncü fıkrası hariç, TCK madde 86; madde 88), • Taksirle yaralama (TCK madde 89), • Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116), •...

Devamını Oku ...

İşe İade Davası Nedir?

[vc_row row_type="parallax" full_screen_section_height="no" triangle_shape="no"][vc_column][mkd_blockquote text="İşe iade davası, işveren tarafından iş akdi feshedilen ancak bu feshin geçersiz olduğunu düşünen işçinin, iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davadır." title_tag="h3"][vc_column_text css=".vc_custom_1553233215495{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-radius: 1px !important;}"] İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Şartlar: İşe iade davası, iş sözleşmesi geçersiz bir nedenle sonlandırılan işçi tarafından açılabilir. İşverenin bu davayı açma hakkı bulunmamaktadır.İşe iade davası açabilme şartları şunlardır. İşyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olmalıdır. Bu sayı belirlenirken sadece, işe iade davası açan işçinin çalıştığı işyeri değil, eğer varsa işverenin aynı işkolunda başkaca işyerleri de hesaba katılır. İşçi işyerinde en...

Devamını Oku ...

Arabuluculuk

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Arabuluculuk, “zorunlu arabuluculuk” ve “ihtiyari arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: Ülkemizde, Ticari Davalar ve İş Hukuku Davalarında arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, TTK’nın 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu konularda, arabulucuya...

Devamını Oku ...

Alacak Takip İşlemleri

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ödememesi halinde, alacaklının, alacağını devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı işlemdir. İcra işlemleri, İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. İcra takipleri ilamlı takip ve ilamsız takip olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra işlemidir. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra işlemidir. Kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilir. İlamlı İcra Bir dava sonucunda, mahkemece verilen kararı gösteren resmi belgeye ilam, bu ilama dayalı olarak başlatılan icra takiplerine ise ilamlı icra adı verilir. İlamlı icra...

Devamını Oku ...

İdare ve Vergi Hukuku Davaları

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] İdari Dava Nedir? Devlet kurumları tarafından yapılan işlemlere karşı dava açılan davalara İdari Dava denir. İdari davalarda mahkemelerce idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da görülür. İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir . İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülen davalar dışındaki tüm iptal davaları (bir idari işlemin hukuka aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi talebiyle açılan idari davalar) ve tam yargı davalarında  (idari işlem veya eylemler nedeniyle zarar görenlerin idare aleyhine açtıkları tazminat davaları) yargılama...

Devamını Oku ...